Warunkiem dla zapewnienia niezbędnego poziomu wydobycia jest przygotowanie złoża oraz uzyskanie odpowiedniego wyprzedzenia robót eksploatacyjnych robotami przygotowawczymi.

Dla zapewnienia ciągłości produkcji przewiduje się wykonawstwo wyrobisk chodnikowych związanych z:

  • odtwarzaniem frontu eksploatacyjnego,
  • działalnością inwestycyjną,
  • realizacją wydobycia i funkcjonowaniem układów technologicznych.

Roboty chodnikowe realizowane będą przez oddziały robót przygotowawczych Zakładu Górniczego Janina (GRP 1, GRP 2) oraz przy zaangażowaniu firm zewnętrznych.

 Przygotowanie produkcji

W przyszłości przewiduje się utrzymywać średniorocznie w ruchu 10 kombajnów (okresowo 11) typu AM-50 i AM-75, z czego 4-5 obsługiwać będzie załoga własna zakładu.

 Przygotowanie produkcji

Część robót chodnikowych związanych z rozbudową układu transportu oraz odwodnienia, z uwagi na lokalizację i specyfikę, przewiduje się wykonać przy wykorzystaniu MW.

Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych oscyluje na poziomie 5-6 m/1000 t wydobycia brutto.

Kombajny typu AM-50 wykorzystywane są do drążenia wyrobisk węglowych i węglowo-kamiennych związanych z przygotowaniem bieżącego frontu eksploatacyjnego, zaś kombajny AM-75 i R-130 do wykonawstwa perspektywicznych wyrobisk udostępniających o charakterze kamiennym.

Ustawienia plików cookies